Exclusió del dret de preferència

De vegades pot ser interessant donar entrada en una societat a una persona influent en el sector (pel seu càrrec i lideratge), i l’habitual és fer-ho amb una ampliació de capital. No obstant això, en aquests casos els socis existents tenen un dret de subscripció preferent, que es pot eliminar (només per a aquesta operació) si es compleixen tres requisits:

  • Que l’interès social ho justifiqui; cosa que l’administrador ha de plasmar en un informe raonat i justificat (en les SA, aquest també ha d’estar avalat per un expert independent). Aquest interès s’ha d’expressar en motius de necessitat, assenyalant els beneficis per al conjunt de la societat i, indirectament, als socis, a més d’indicar que el benefici a llarg termini que comportarà aquesta entrada justifica el perjudici actual que suposa privar els socis del seu dret de preferència.
  • Que la suma del valor nominal de les participacions a crear més, si escau, la prima d’emissió es correspongui amb el valor raonable de les participacions de la societat. De manera que, després de l’entrada, el valor real de participació dels socis preexistents segueix sent el mateix.
  • Que ho acordi la junta general, amb un quòrum reforçat superior al 50% del capital social (en les SA, més del 50% del capital subscrit en primera convocatòria, o el 25% en segona convocatòria).

En qualsevol cas, és important tenir en compte que aquesta exclusió té caràcter facultatiu. És a dir, encara que existeixi l’esmentat requisit d’interès societari, la junta no està obligada a adoptar l’acord d’exclusió. A més, s’ha de comprovar que, a conseqüència de l’ampliació, cap soci tindrà una participació inferior al 5%, ja que perdria alguns drets i podria utilitzar aquest argument per impugnar l’acord per resultar-li perjudicial. Finalment, a l’hora de convocar la junta s’ha d’incloure en l’ordre del dia la proposta d’ampliació, que es fa sense dret d’adquisició preferent, i el tipus d’emissió, així com esmentar el dret dels socis a examinar al domicili social el text de la proposta i l’informe de l’administrador.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas, us ajudaran a elaborar un informe que justifiqui l’interès social que fonamenta l’augment i us acompanyaran durant tot el procés, garantint que compliu tots els requisits legals per aconseguir l’èxit de l’operació.