Contingut de la memòria.

Durant el present exercici i l’anterior s’han publicat diverses resolucions que afecten a la informació a incloure a la memòria i a aspectes de la comptabilització. En particular:

  • Pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, en referència al període de pagaments a proveïdors, es modifica la informació que es donava a la memòria en relació al mateix.
  • Pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, s’estableix la obligació d’incloure a la memòria (normal, abreujada i pimes) referències a l’estat d’empreses en concurs, liquidació o altres situacions que impliqui que no es pot considerar el principi d’empresa en funcionament.
  • Recents resolucions del ICAC emfatitzen i concreten la obligació que, les despeses financeres així com els costos directes i indirectes de producció, construcció i fabricació s’incorporin com a major valor de les existències que necessitin un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, així com un major valor de l’immobilitzat en curs.
  • Es modifica la denominació de les diferents categories del quadre de persones empleades, en particular queda com segueix (memòria normal, abreujada i pimes):

 

Denominació anterior Nova denominació
Alts directius Directors Generals i presidents executius
Resta de personal directiu Resta de directors i gerents
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals de suport Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i professionals de suport
Empleats de tipus administratiu Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina
Treballadors no qualificats Ocupacions elementals

 

  • Durant el passat exercici també es van fer canvis al Codi de Comerç que van afectar també al contingut de la memòria, en particular pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2016, també s’amplia el contingut de la memòria, entre d’altres caldrà informar sobre el termini i el mètode d’amortització de tot l’immobilitzat intangible i no només del fons de comerç. (memòria normal, abreujada i pimes).