Societats inactives: obligacions i responsabilitats.

Quan una empresa es queda sense activitat, sovint els administradors decideixen no dissoldre-la, entre d’altres motius per l’esperança de donar-li una nova activitat i evitar els costos de la dissolució de la mateixa, deixant-la inactiva.

Aquesta decisió però té unes conseqüències que no sempre es tenen en compte, com per exemple:

  • Tot i que si s’han fet les comunicacions pertinents a l’AEAT, en principi no caldrà presentar declaracions trimestrals, depenent del moment de la baixa si que cal presentar resum anuals fins i tot trimestrals.
  • En tot cas cal presentar l’Impost sobre Societats.
  • Cal elaborar la comptabilitat i legalitzar els llibres al Registre Mercantil.
  • Cal formular els comptes anuals i dipositar-los al Registre Mercantil.

L’incompliment d’alguna de les obligacions amb l’AEAT comporta sancions de 150€ en endavant.

Igualment indicar que els deutes amb l’AEAT no pagats passen a ser responsabilitat dels administradors.

Així mateix l’incompliment del dipòsit dels comptes anuals pot comportar sancions a partir de 1.200€.

En tot cas, la societat té l’obligació de dissoldre’s si té un període d’inactivitat superior a l’any, en cas de no fer-ho els administradors seran responsables dels deutes contrets per la societat a partir d’aquell moment.

Per tant abans de decidir deixar una societat inactiva cal valorar els pros i contres, però en tot cas, cal tenir present que segueixen existint obligacions burocràtiques que en cas de no complir poden derivar en sancions i en responsabilitats per part del o dels administradors.

Si ho desitgen, poden contactar amb nosaltres, Contem assessors, per tal d’ajudar-lo a complir les obligacions fiscals i comptables derivades o bé per valorar la idoneïtat de mantenir la societat inactiva o no, així com consultar els serveis que podem oferir a la seva societat.

Dipòsit de Comptes Anuals.

El 31 de març finalitza el termini legal per formular els comptes anuals d’aquelles societats i entitats amb un exercici social que coincideixi amb el natural. El 30 de juliol finalitza el termini pel seu dipòsit sempre que s’exhaureixin els terminis legals.

Dins el mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat han de presentar, per al seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes, degudament signades, i de aplicació del resultat, així com, si és el cas, dels comptes consolidats, a la qual s’adjuntarà un exemplar de cadascuna d’elles. Els administradors presentaran també, l’informe de gestió, si fos obligatori, i l’informe de l’auditor, quan la societat estigui obligada a auditoria per una disposició legal o aquesta s’hagués acordat a petició de la minoria o de forma voluntària i s’hagués inscrit el nomenament d’auditor en el Registre Mercantil.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert, els documents indicats donarà lloc al fet que no s’inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi.

S’exceptuen els títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert els comptes anuals, també donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d’expedient conforme al procediment establert reglamentàriament, d’acord amb el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.

La sanció a imposar es determina atenent la dimensió de la societat, en funció de l’import total de les partides de l’actiu i del seu volum de vendes, referits ambdós dades a l’últim exercici declarat a l’Administració tributària. Aquestes dades les ha de facilitar per la societat; el seu incompliment es considerarà als efectes de la determinació de la sanció. En el supòsit de no disposar d’aquestes dades, la quantia de la sanció es fixarà d’acord amb la seva xifra de capital social, que a aquest efecte s’ha de sol·licitar al Registre Mercantil corresponent.

En el cas que els documents s’hagin dipositat amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

Les infraccions indicades a què es refereix aquest article prescriuen als tres anys.

En el cas dels administradors, la no presentació dels comptes suposa que no s’ha actuat amb la deguda diligència d’un ordenat empresari i en conseqüència si s’origina un dany a la societat, podria tant la pròpia Societat com els socis o un tercer reclamar els danys causats a la societat per aquest.

A més en el cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència, la manca de diligència en l’actuació de l’empresari en la no presentació dels comptes, pot suposar que aquest hagi de respondre dels deutes de la societat, ja que la Llei Concursal estableix com un supòsit de concurs culpable la no formulació dels comptes anuals, no sotmetre-auditoria si estigués obligat, o la manca de dipòsit d’aquestes en el Registre Mercantil en algun dels tres últims exercicis anteriors a la declaració de concurs.

 

Contingut de la memòria.

Durant el present exercici i l’anterior s’han publicat diverses resolucions que afecten a la informació a incloure a la memòria i a aspectes de la comptabilització. En particular:

  • Pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, en referència al període de pagaments a proveïdors, es modifica la informació que es donava a la memòria en relació al mateix.
  • Pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, s’estableix la obligació d’incloure a la memòria (normal, abreujada i pimes) referències a l’estat d’empreses en concurs, liquidació o altres situacions que impliqui que no es pot considerar el principi d’empresa en funcionament.
  • Recents resolucions del ICAC emfatitzen i concreten la obligació que, les despeses financeres així com els costos directes i indirectes de producció, construcció i fabricació s’incorporin com a major valor de les existències que necessitin un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, així com un major valor de l’immobilitzat en curs.
  • Es modifica la denominació de les diferents categories del quadre de persones empleades, en particular queda com segueix (memòria normal, abreujada i pimes):

 

Denominació anterior Nova denominació
Alts directius Directors Generals i presidents executius
Resta de personal directiu Resta de directors i gerents
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals de suport Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i professionals de suport
Empleats de tipus administratiu Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina
Treballadors no qualificats Ocupacions elementals

 

  • Durant el passat exercici també es van fer canvis al Codi de Comerç que van afectar també al contingut de la memòria, en particular pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2016, també s’amplia el contingut de la memòria, entre d’altres caldrà informar sobre el termini i el mètode d’amortització de tot l’immobilitzat intangible i no només del fons de comerç. (memòria normal, abreujada i pimes).

 

Nova taula d’amortitzacions.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es prenen diverses mesures respecte les amortitzacions, la més destacada és la simplificació de la taula d’amortitzacions, que queda de la següent manera:

Tipus d’element Coeficient

màxim

Període

màxim anys

Obra civil
Obra civil general 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
Centrales
Centrales hidráulicas 2% 100
Centrales nucleares 3% 60
Centrales de carbón 4% 50
Centrales renovables 7% 30
Otras centrales 5% 40
Edificios
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40
Cables 7% 30
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos. 33% 6
Producc. cinematográf., fonográficas, videos y series audiovis. 33% 6
Otros elementos 10% 20

Legalització telemàtica dels llibres obligatoris.

Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris, inclosos el d’Actes, socis i accions nominatives, s’hauran de legalitzar telemàticament al Registre Mercantil després del seu compliment en format electrònic, en el termini dels 4 mesos posteriors al tancament de l’exercici.

 

Drets de replantació empreses vinícoles.

S’aclareix el tractament específic a donar als drets de replantació en empreses vinícoles. L’import satisfet per l’adquisició dels drets de replantació en terrenys es reconeixerà com un immobilitzat intangible. Per decidir si s’amortitzen o no caldrà valorar si té una vida indefinida o definida.