Canvis a la memòria dels Comptes Anuals.

Amb efectes pels exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 2016 es produeixen diverses modificacions que cal aplicar ja als comptes anuals a presentar durant el present any corresponents a l’exercici 2016