Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Març

El mes de març conté importants obligacions pels administradors de les empreses a més de les fiscals habituals.

Cal destacar la important obligació de formular els comptes anuals que tenen els administradors de societats amb exercici social coincident amb el natural, tot i que la junta de socis té fins el 30 de juny per la seva aprovació.

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

12

13 14
15 16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 16 27 28
29

30

31

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 1 de març

IVA

 • Gener 2021. Autoliquidació IVA Grans empreses o sotmeses a SII: 303
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Impost sobre Societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

Declaració anual d’operacions amb tercers.

 • Any 2020: 347

 

Fins el 12 de març:

Duanes

 • Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari +info

 

Fins el 22 de març:

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes i retencions a no residents.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

IVA

 • Febrer 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
 • Febrer 2021 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre habitatges buits

 • Any 2020. Declaració dels metres quadrats desocupats durant més de 2 anys de les entitats jurídiques. +info

 

Fins el 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Gran empresa o inclosa al SII Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Béns i drets situats a l’estranger

 • Any 2020. Declaració informativa dels béns i drets situats a l’estranger: 720

 

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2020: Relació anual de quilòmetres realitzats

 

Fins el 31 de març

 

Comptes Anuals

 • Any 2020: Formulació dels comptes anuals d’empreses i entitats per parts dels administradors. +info

 

Consell d’Administració

Els Consells d’Administració s’han de reunir almenys una vegada al trimestre i estendre la corresponent acta +info