No ha superat el període de prova

L’acord pel qual s’inclou un període de prova en un contracte s’ha de formalitzar per escrit. No obstant això, a diferència de l’acomiadament, la comunicació de l’extinció del contracte de treball per incompliment del període de prova es pot fer verbalment (no és obligatori comunicar-ho per escrit). La resolució del…

Operacions intragrup

Les transaccions entre empreses del mateix grup es consideren transaccions vinculades. Això implica que s’han de valorar a preus de mercat utilitzant un dels mètodes de valoració existents. Si Hisenda detecta que no s’han valorat d’aquesta manera, regularitzarà la situació i farà dos tipus d’ajustos: Ajust primari. En primer lloc,…

Si l’administrador lloga a la societat…

Suposem que una societat necessita un local i resulta que el seu administrador en disposa d’un que li podria llogar. Doncs bé, quan una persona que actua com a representant d’una societat vol contractar amb si mateix (perquè actuarà com a arrendador -per ser el propietari del local- i com…

Endarreriments salarials

La regla general és que les rendes del treball s’han de declarar a l’exercici en què resulten exigibles per al treballador. No obstant això, si una empresa no abona els salaris en aquest moment per causes alienes al treballador (per problemes de liquiditat, per exemple), la tributació es difereix fins…

Substituir l’excedent

Qualsevol treballador amb almenys un any d’antiguitat a la seva empresa té dret a estar d’excedència voluntària durant un període que no sigui inferior a quatre mesos i que no superi els cinc anys. Si l’empresa necessita contractar un substitut per cobrir aquesta vacant: No és vàlid que subscrigui un…

Declari els lloguers d’habitatge al seu IRPF

Si no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% a l’IRPF de 2023, de manera que només tributa el 40% restant. Tot i això, molts contribuents no els declaren, ja que pensen que Hisenda no detectarà aquesta…

Convocatòria de junta amb mala fe…

Per tal que una junta de socis i els acords adoptats en ella siguin vàlids, és necessari que la convocatòria hagi estat comunicada als socis en la forma legal o estatutària prevista. En cas contrari, els acords podran ser declarats nuls. No obstant això, de vegades una junta degudament convocada (és…

Abast de la comprovació

En general, es posen en marxa comprovacions limitades si hi ha discrepàncies entre les declaracions presentades (o deixades de presentar) i la informació en poder d’Hisenda. En la comunicació inicial, Hisenda ha d’indicar l’abast de les actuacions (impost o obligació formal i període al qual es refereixen), i en elles…

Multa municipal de trànsit

És freqüent que en un expedient sancionador de trànsit es cometi un error en les dades d’identificació del denunciat, com per exemple en el nom exacte o en algun dels cognoms, tot i que el número de DNI hi consti correctament. Moltes vegades Correus retorna la notificació a l’ajuntament per…

Assegurança de transport terrestre. Clàusula d’exclusió de cobertura

Les clàusules limitatives de drets en les pòlisses d’assegurances, atès que condicionen o modifiquen el dret de l’assegurat i, per tant, la indemnització, quan el risc objecte de l’assegurança es produeix, han de complir pel que fa a la manera d’exposar-se els requisits formals expressament previstos en la Llei de…