Amb quina antelació cal convocar la junta?

A tota societat la Junta de socis s’ha de reunir, almenys, una vegada a l’any per, si s’escau, aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat. Aquesta reunió ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de cada exercici, encara que serà igualment vàlida si es produeix de forma extemporània, sempre que hagi estat degudament convocada amb prou antelació.

És fonamental respectar l’antelació a l’hora de convocar la junta. En el cas de les SL s’ha de convocar amb una antelació de 15 dies i en el cas de les SA amb una antelació d’un mes, excepte quan la Junta hagi de decidir sobre determinats assumptes (per exemple, per decidir sobre la fusió, l’escissió i la cessió global d’actius i passius s’ha de convocar amb un mes d’antelació a la data prevista per a la celebració, i per decidir sobre el trasllat de domicili social a l’estranger requereix, almenys, dos mesos d’antelació, tots dos computats de data a data) .

A efectes de convocatòria d’una junta general, cal recordar que el còmput del termini s’ha de fer sense descomptar els dies inhàbils i prenent com a dia inicial:

  • En convocatòria mitjançant anunci, el corresponent a la data de publicació i excloent-ne el de la celebració de la junta.
  • En convocatòria individual per escrit, el dia en què es va remetre al darrer soci, no el dia en què la va rebre.

L’antelació que marca la llei és un termini mínim, per la qual cosa els estatuts poden ampliar-lo però mai reduir-lo, i constitueix un requisit essencial, de manera que el fet de no respectar el termini d’antelació legal o estatutari és motiu d’impugnació dels acords aconseguits en aquesta junta. Per això, és molt important tenir en compte aquests terminis en planificar la reunió.

 

Si sou administrador, els nostres assessors us informaran dels passos a seguir per convocar la junta general amb garanties. I si sou soci, supervisaran si ha estat convocada amb prou antelació o si, per contra, teniu motius per impugnar-la.