Exempció per reinversió en la transmissió d’accions o participacions que han donat dret a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació.

Estaran exempts de tributació els guanys obtinguts en la transmissió d’aquestes accions o participacions amb la condició que es reinverteixi l’import obtingut en participació, en entitats del mateix tipus.