CAT · ESP

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia d’1 a 3 mesos.
  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any (a efectes de l’Impost sobre Societats es manté a partir de 6 mesos).
  • En cas d’operacions en règim especial del criteri de caixa s’entendrà complert el termini anterior quan la data de meritació de l’impost es produeixi per aplicació de la data límit de 31/12.

 

Obligació expressar valor monetari en contraprestacions de caràcter no monetari.

En les operacions amb contraprestació no monetària el valor s’haurà de fixar per acord entre les parts, canviant el criteri que hi havia fins ara de valor de mercat al de autoconsum.

 

Ampliació de la possibilitat de la renúncia a l’exempció en operacions immobiliàries.

S’amplia la possibilitat de renunciar a l’exempció de l’IVA en les operacions immobiliàries mitjançant la supressió de la necessitat que l’adquirent tingui dret a la deducció total de l’IVA, ara es permet que renunciïn també aquells amb dret a deducció parcial.

 

Canvis en l’exempció sobre la transmissió de terrenys.

Es suprimeix l’exigència, per tal que la transmissió d’un terreny sigui exempta, a que aquesta sigui feta pel promotor de l’urbanització.

Per altra banda es suprimeix l’exempció aplicable entre l’adjudicació de terrenys entre les Juntes de Compensació i els propietaris.

 

Supressió de l’exempció de serveis prestats per fedataris públics (notaris).

Es suprimeix l’exempció als serveis prestats per notaris, registradors mercantils i de la propietat en connexió amb operacions financeres exemptes o no subjectes com per exemple constitució, subrogació o cancel·lació d’hipoteques entre d’altres.

 

 

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.

 

Exempció serveis en centres docents en horari interl·lectiu.

Estarà exempta l’educació, la guarda i custodia de nens, inclosa l’atenció de nens als centres docents en temps interl·lectius durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l’horari escolar.

 

Concepte d’entitat patrimonial.

S’entén per entitat patrimonial, i que per tant no realitza una activitat econòmica, aquella en la que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o no estigui afecte a una activitat econòmica.

Concepte d’activitat econòmica a efectes de l’Impost sobre Societats.

Es defineix, sense diferir gaire de la concepció tradicional, com la ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d’un d’aquests amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

 La novetat està en el cas concret d’activitat d’arrendament d’immobles, on ara s’entendrà que existeix activitat econòmica quan s’utilitzi almenys una persona empleada amb contracte laboral a jornada complerta, eliminant el requisit del local exclusivament afecte.