CAT · ESP

Es limita l’aplicació dels coeficients d’abatiment a un valor de transmissió conjunt màxim de 400.000€.

Els coeficients d’abatiment s’aplicaran amb el límit d’un valor de transmissió de 400.000€ sobre el conjunt dels elements patrimonials transmesos, als que s’hagi aplicat els coeficients, des de 1 de gener de 2015 fins el moment de la imputació del guany patrimonial.

Exempció pels guanys patrimonials de majors de 65 anys amb limitacions.

Es podran excloure de tributació els guanys patrimonials que es posin de manifest per la venda d’elements patrimonials (ja siguin immobles, accions, etc) per contribuents majors de 65 anys, amb la condició que en el termini de 6 mesos constitueixi una renda vitalícia al seu favor i que la quantitat màxima destinada a constituir aquesta renda sigui de 240.000€

Arrendament immobles. Consideració activitat econòmica.

Fins a 31 de desembre de 2014 perquè l’arrendament tingués la consideració d’activitat econòmica es consideraven indicis significatius que es donessin dues circumstàncies: disposar d’un local exclusivament destinat a la gestió de la mateixa i tenir una persona empleada amb contracte laboral i a jornada complerta.

A partir d’ara desapareix el requisit de disposar d’un local exclusivament afecte.

Els socis que obtinguin rendiments de les seves societats hauran de considerar els mateixos com a rendiments d’activitats professionals quan es donin determinades circumstàncies.

Els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa.

Supressió dels coeficients de correcció monetària.

S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització de la depreciació monetària per la transmissió de béns immobles.

Es limita l’exempció per la distribució de la prima d’emissió.

Per norma general, la part de reducció de capital o de distribució de la prima d’emissió que correspongui a reserves generades per l’entitat durant el temps de tinença de les participacions tributarà com un repartiment de reserves. Abans es diferia aquesta tributació fins a esgotar tot el valor de la prima d’emissió.

Desaparició de la reducció incrementada per aquells que arrendin habitatges a persones d’entre 18 i 30 anys.

Es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat per arrendament d’habitatge, desapareixent la reducció del 100% del rendiment pel lloguer d’habitatges a persones entre 18 i 30 anys.

Limitació de 2.000€ en les provisions i despeses de difícil justificació per les activitats econòmiques en règim d’estimació directa normal simplificada.

S’estableix un límit màxim de 2.000€ per l’import de les provisions i despeses de difícil justificació que es poden tenir en compte en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa simplificada.

Determinades societats civils tributaran per Impost sobre Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a estar subjectes al Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes, és a dir per IRPF.

S’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per aquelles societats civils que a conseqüència d’aquest canvi passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i no desitgin ser-ho.