CAT · ESP

Concepte d’activitat econòmica a efectes de l’Impost sobre Societats.

Es defineix, sense diferir gaire de la concepció tradicional, com la ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d’un d’aquests amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

 La novetat està en el cas concret d’activitat d’arrendament d’immobles, on ara s’entendrà que existeix activitat econòmica quan s’utilitzi almenys una persona empleada amb contracte laboral a jornada complerta, eliminant el requisit del local exclusivament afecte.

Llegir +

Tipus de gravamen.

Es redueix progressivament en el termini de dos anys el tipus general de gravamen del 30% al 25%. Mantenint-se uns tipus especials per determinades entitats:

 

  2014 2015 2016

i ss

Tipus general 30% 28% 25%
Empreses de reduïda dimensió      
Primers 300.000€ 25% 25% 25%
Excés sobre 300.000€ 30% 28% 25%
Entitats de nova creació que no siguin entitat patrimonial

(1er període amb base imposable positiva i el següent)

15% 15% 15%
Llegir +

Nou règim de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica prestats a consumidors finals o particulars.

A partir de l’1 de gener de 2015 els serveis d’aquest tipus (allotjament web, venda software, etc) prestats a particulars, es consideraran realitzats a l’Estat Membre on estiguin domiciliats aquests últims, fins aleshores es consideraven realitzats al domicili del prestador del servei, a diferència dels prestats a empresaris o professionals que ja es consideraven realitzats al domicili d’aquests últims.

Aquest canvi implica que, així com fins ara per aquest serveis s’expedia una factura amb l’IVA del domicili del prestador del servei, ara s’haurà d’expedir amb l’IVA del destinatari del servei si aquest és un particular, que podrà ser diferent a cada estat membre (a diferència dels serveis prestats a empresaris i particulars que es posa en marxa el mecanisme d’inversió del subjecte passiu i s’expedeix la factura sense IVA). 

Les empreses que es trobin en aquesta situació fins ara haurien d’haver declarat les operacions en el estat de destí, però ara, prèvia declaració voluntària s’habilita la possibilitat de presentar una única declaració a l’Estat Membre que es decideixi, presumiblement Espanya per les empreses espanyoles.

Quadres resum

Serveis electrònics prestats per empresaris comunitaris a partir 01/01/2015 

Destinatari Lloc de tributació
Empresari d’un altre Estat membre (EM) EM on el client estigui establert o resideixi. Inversió del subjecte passiu,
Consumidor final d’una altre EM EM on el client estigui establert o resideixi. El prestador del servei pot registrar-se en un únic EM per declarar l’IVA.
Empresari o consumidor final no comunitari No subjecte. A excepció de quan el servei sigui emprat de forma efectiva en el territori d’aplicació de l’IVA

Serveis electrònics prestats per empresaris no comunitaris a partir 01/01/2015

Destinatari Lloc de tributació
Empresari comunitari EM on el client estigui establert o resideixi. Inversió del subjecte passiu,
Consumidor final comunitari EM on el client estigui establert o resideixi. El prestador del servei pot registrar-se en un únic EM per declarar l’IVA.
Llegir +

Dret a la separació del soci.

Es prorroga fins el 31 de desembre de 2016 la suspensió del dret del soci a que partir del cinquè any des de la inscripció de la societat al Registre Mercantil, el soci, que hagi votat a favor de la distribució de dividends, tindrà dret a la separació en el cas que la junta general no acordi la distribució de almenys un terç dels beneficis.

 

 

Llegir +

Aplicació tipus reduït 10% en alguns casos a la venda d’obres d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

S’aplicarà el tipus del 10% a les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, sigui qui sigui l’importador dels mateixos, així com els lliuraments d’objectes d’art realitzats per les següents persones:

  • Pels seus autors o drethavents (segons la llei de Propietat Intel·lectual aquell que adquireix per herència els drets d’explotació de l’obra del autor).
  • Per empresaris o professionals, diferents dels revenedors d’objectes d’art, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’impost suportat.

 

Llegir +

Prevenció de Riscos laborals.

En les empreses fins a deu treballadors l’empresari podrà assumir personalment la prevenció de riscs sempre que desenvolupi la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció del risc dels treballadors.

També podran assumir la prevenció de riscs laborals els empresaris en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors sempre que l’empresa disposi d’un sol centre de treball.

Llegir +

Cotització dels treballadors autònoms amb pluriactivitat.

Els treballadors que causin alta per primera vegada al règim d’autònoms i s’iniciïn en pluriactivitat a partir de l’entrada d’aquesta norma podran seguir cotitzant normalment o cotitzar el 50% de la base mínima els primers 18 mesos i el 75% de la base mínima els següents 18 mesos.

En el cas en que la pluriactivitat per compte aliena sigui a temps parcial amb més del 50% de la jornada, podrà seguir cotitzant normalment o cotitzar el 75% de la base mínima els primers 18 mesos i el 85% els següents 18 mesos.

Llegir +

Incentius en matèria de seguretat social per fomentar l’ocupació jove.

 • Aquells aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys amb discapacitat del 33% contractats a temps parcial amb vinculació formativa gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos o 24 mesos si segueixen amb la formació.
 • Aquells aturat menor de 30 anys o menor de 35 anys amb discapacitat del 33%, sense vinculació laboral anterior amb la empresa, sempre que l’empresa tingui menys de 9 treballadors, que siguin contractats indefinidament, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns durant el primer any del contracte indefinit.
 • Aquells aturats de 45 anys o més inscrits a l’INEM ininterrompudament durant 12 mesos dins els 18 mesos anteriors a la contractació o beneficiaris del programa de requalificació professional contractats indefinidament per treballadors per compte propi menors de 30 anys o menors de 35 amb discapacitat del 33% sense assalariats gaudiran d’una reducció durant 12 mesos del 100% de la quota empresarial de la seguretat social.
 • Contractes indefinits per treballadors procedents de una empresa de treball temporal amb contracte per la formació i el aprenentatge. Reducció durant tres anys de les quotes a la seguretat social de l’empresa de:
  1. 1.500€ anuals pels homes.
  2. 1.800€ anuals per les dones.
 • Contractes en pràctiques amb menors de 30 anys o 35 si tenen 33% de discapacitat. Reducció del 50% de la quota empresarial de la seguretat social per contingències comuns durant tot el contracte.

Encara que existeixen moltes modalitats contractuals en les que es poden obtenir reduccions o bonificacions a la seguretat social, a l’hora de portar-ho en pràctica resulta que és molt difícil doncs hi ha durs requisits restrictius que tenen que complir les empreses i s’ha de mirar cas per cas.

Per posar-ho com exemple alguns dels requisits que demanen a les empreses son:

 • Estar al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • L’empresari haurà de mantenir el lloc de treball del treballador contractat al menys tres anys.
 • L’empresari haurà de mantenir el número de treballadors en plantilla de l’empresa durant al menys 1 any des de la celebració del contracte.
 • No es poden fer bonificacions amb familiars fins a segon grau.
 • No es poden fer bonificacions si el treballador ja tenia en una altra empresa contracte indefinit en els últims 3 mesos.
 • El treballador no por haver tingut relació laboral anterior amb l’empresa.
 • L’empresari no pot haver celebrat acomiadaments improcedents en els últims sis mesos.

 

Llegir +