CAT · ESP

Deduccions a la quota.

Amb la nova legislació desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris, per inversió de beneficis o la deducció per despeses per habituar las treballadors a emprar les noves tecnologies.

Igual que passa amb les bases imposables negatives, l’Administració podrà comprovar o investigar les deduccions durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.

Llegir +

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les botigues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de:

  • Plata, platí i pladi, en brut, en pols o semi treballat;
  • Telèfons mòbils

 

  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.
Llegir +

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia de 1 a 3 mesos.

 

  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any.
Llegir +

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.

 

Llegir +

Reserva d’anivellament

Les entitats de reduïda dimensió que els sigui aplicable el tipus de gravamen general o el d’entitats de nova creació podran diferir la tributació mitjançant la minoració en la seva base imposable positiva fins a un 10% del seu import, amb el límit d’1 milió d’euros.

Llegir +

Règim fiscal aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol.

Com a novetat aquest règim podrà ser aplicat a aquelles persones físiques que passin a ser residents fiscals a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol com a conseqüència d’adquirir la condició d’administradors socials d’entitats no participades o no vinculades. Sempre que no obtingui rendes que qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat a territori espanyol.

Llegir +